Generelle betingelser kjøpesenter

 

 • Ved inngåelse av avtale er kontraktspartner Lydbox AS.
 • Ved etablering faktureres tre måneder på forskudd for å dekke Lydbox AS sine utgifter.
 • Leie faktureres forskuddsvis per måned. Betalingsbetingelser: pr. 30 dager. Alle priser er eks. mva.
 • Kunde er eier av spotter produsert for kunde.
 • Ny årlig avtale løper automatisk om ikke annet er avklart senest 31.08 årlig.
 • Leieforholdet har utover overstående punkt 6 måneders gjensidig oppsigelse.
 • Ved en eventuell oppsigelse skal kunder med utestående markedsføring hos Lydbox gis en mulighet til å få levert markedsføringen innenfor samme betingelser som stipulert i kontrakten før kundeforholdet mellom Lydbox og senteret avvikles. Hvis markedsføringen ikke kan leveres under samme betingelser som under kontraktsperioden har senteret et erstatningsansvar for utestående markedsføring.
 • Senterets butikker har anledning til å kjøpe annonsetid på kunderadioen, og Lydbox har anledning til å selge avtaler på inntil 12 måneder frem i tid. Ved en eventuell oppsigelse fra senterledelsen, skal annonsører få mulighet til å annonsere ut avtaletiden.
 • De ulike abonnementene kan oppgraderes og nedgraderes etter ønske, dog med tre måneders varsel fra inneværende og med inneværende måned i forbindelse med nedgradering*. Vårt enkleste abonnement er Grunnpakke.
 • Lydbox AS står ikke ansvarlig for leietakers lydanlegg og brannvarslingsanlegg.
 • Rettelser, utsettelser og avbestilling av spotter må skje skriftlig og senest 2 virkedager før sendestart.
 • Lydbox AS økonomiske erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende innbetalt beløp.
 • Tono/Gramo og eventuelt andre rettighetsavgifter dekkes i sin helhet av kunde.
 • Kunde er ansvarlig for at teknisk utstyr fungerer forskriftmessig, samt at Lydbox til enhver tid er påslått med anbefalt lydnivå.
 • Teknisk support ved feil/ mangler på lydanlegg utenfor Lydbox as sitt ansvarsområde, faktureres med kr. 790,- pr time.
 • Lydbox AS har eneansvar med avvikling av sendeplaner, oppdatering, og vedlikehold av Lydbox og har i kontraktsperioden enerett på å benytte høytaleranlegget i reklame og markedsførings øyemed.
 • Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne samarbeidsavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved Oslo tingrett, som herved vedtas av begge parter.

* Lydbox opererer med følgende ulike abonnement:

 

– Grunnpakke: 2.490,- per måned
– Grunnpakke PLUSS: 4.990,- per måned
– Standardpakke: 8.490,- per måned
– Standardpakke PLUSS: 9.490,- per måned
– Tillegg for musikk: 500,- per måned

Ytterligere informasjon om de ulike abonnementene finnes her.